Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010


សួស្តីឆ្នាំថ្មី !!!
  Khmerempire សូមអរគុណសំរាប់ការគាំទ្រកន្លងមករបស់បង
ប្អូនទាំងអស់គ្នា។ ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ ខ្ញុំសូមជូនពរអោយបងប្អូនទាំងអស់
ជួបតែសំណាងល្អ មានសុខភាពល្អ មានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារ
មានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត ប្រាជ្ញាកាន់តែឈ្លាសវៃ រកស៊ីកាន់
តែមានបាន ប្រាក់ចំនូលកាន់ខ្ពស់ និង ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់
ភារកិច្ចដែលមាននាពេលខាងមុខនេះ។
ឆ្នាំថ្មី! ទេវតាថ្មី! នឹងថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាជាក់ជា
មិនខាន៕

Advertisements

Read Full Post »

Nominee and Performer Singer Hayley Westenra poses with a Classical Brit award at a photocall for the Classical Brit Awards 2008 at the Mayfair Hotel on April 8, 2008 in London, England.  The Classical Brit Awards will take place on the 8th May in the Royal Albert Hall.

Nominee and Performer Singer Hayley Westenra poses with a Classical Brit award at a photocall for the Classical Brit Awards 2008 at the Mayfair Hotel on April 8, 2008 in London, England. The Classical Brit Awards will take place on the 8th May in the Royal Albert Hall.
(document.write(localMDY(‘October 01, 2008 00:00’));October 1, 20082008-10-01 00:00:00 – Photo by Chris Jackson/Getty Images Europe)

My Heart Belong To You – Hayley Westenra

Hayley Westenra is 22 years old. She was born in Christchurch ( New Zealand ). Her voice is very beautiful. She can sing Classical Crossover, Classicque, Celtique and Pop. Hayley began
performing when she was just 6 years old and made her first recording in a professional studio at 12. She was still only 16 when she released her debut international CD, Pure.
Read More at : http://www.hayleywestenra.com/

Read Full Post »

ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះជាពេលឈប់សំរាករបស់មិត្តមួយចំនួន
ពីការសិក្សា ហើយប្រសិនបើនៅផ្ទះ បន្ទាប់ពីរៀនប្រាកដ
ជាចង់មានអ្វីមកកំសាន្តមែនទេ? 🙂
ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវឃើញវ៉ិបសាយGame មួយដែលមាន
Game ប្លែកៗជាច្រើន ហើយចង់យកមកចែកគ្នាកំសាន្ត
អារម្មណ៍ពេលទំនេរពីការងារ។
សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្ត ៖
http://y8.com/

Read Full Post »

Scientists have enormous contribution in the advancement of human civilization. Throughout the history of the world, many scientists have dedicated their lives for research and innovation. Some of them even faced a lot of torture for their theories but they continued their mission and thus we are now in a modern world. I have made a list of 10 great scientists in the history. Well, naturally, I had to leave out a lot of great figures. However, I feel that my list represents some of the greatest scientists ever.

Aristotle

Aristotle is the Great philosopher who had a vast knowledge in different disciplines. Studying different subject he contributed a lot in each of those subjects. He contributed in physics, poetry, zoology, logic, rhetoric, politics, government, ethics, and biology. This laurel Greek philosopher was born in Stagira in 384 BC. His father Nicomachus was a physician to the king Amyntas III of Macedon’s court and it is believed that their ancestors also held this position. Earlier in his life he was taught by his father at home and the medical knowledge he got from his father led him to investigate natural phenomenon later on. At the age of 18 he admitted in to the young Greek aristocracy run by Plato, another Great Greek philosopher, and Aristotle became the most favorite student of Plato.

As a scientist Aristotle made a good contribution which was very influential for the development of the science over the year. Mainly he spent most of his life researching the natural science and he did the researches without making reference to the Mathematics which was later proven as the weakness of his research by the scientists. His natural science oriented research includes botany, zoology, physics, astronomy, chemistry, and meteorology, geometry and many more. He was also the teacher of the Great warrior Alexander the Great. This great philosopher died n 322 BC.


Image Link: Wikipedia

Sir Isaac Newton

Newton was also a man of versatile quality. He was physicist, mathematician, astronomer, alchemist, and natural philosopher in a row. His contribution in the development of science is a special one. He I best known for his explanation of Universal Gravitation and three laws of motion, and he was able to prove that the reason of both the motion of objects on Earth and of celestial bodies are controlled by the same Neutral laws. These findings could make a revolutionary change in the development of science. In mechanical science his great contribution was in optics. He could make a reflecting telescope. He also made some research on light and stars. His research on General binomial Theorem helped to be introduced today’s Calculus.

Newton was born to a farmer family but before three months of his birth his father died and then he was brought up to his maternal grandmother as her mother remarried. Newton could show his talent from his early life in The King’s School in Grantham and later he joined to the Cambridge University where he took his higher degrees.

Image Link: Wikipedia

Galileo Galilei

Galileo is considered as one of the greatest contributor to the development of Science. It is undoubtedly true that Galileo could first helped science to come out of the trend of Aristotle. He was physicist, astronomer, and philosopher and his best known contributions lie in the development of Telescope, first two laws of motion and also in Astronomy. He is also considered as the father of astronomy, father of physics and father of science.

He was born to a mathematician and musician father Vincenzo Galilei and his mother was Giulia Ammannati in Italy. He was taught form his very early life. He was the first scientist who followed the way of quantitative experiments in his research where the result was based on mathematics. He had to suffer a lot from the church for his theories.

Image Link: Galileo

Charles Robert Darwin

There can be debate about whether Charles Darwin (12 February 1809 – 19 April 1882) is the greatest scientist of all time but there is no doubt that he is the most controversial scientist of all time. On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859)- this is the book that has made Darwin immortal in the world history. This book has changed the course of science radically. It is perhaps an irony that Darwin studied theology and instead of becoming a clergy, he became naturalist.

Darwin went to different parts of the world and carried out extensive research. His theory about origin of human beings caused widespread controversy. Darwin stated that human beings have evolved through many changes and survival of the fittest was in important factor in the development of animal world. Darwin’s theory still causes passionate debate among his supporters and opponents.

Image Link: Charles Darwin

Albert Einstein

Einstein is the great scientist of the twentieth century and notable physicist of all time. It is told that he had learning disability in his childhood. He could not talk till he was three and could not read till he was eight. Despite such problems he later became the noble prize winner for his contribution to the Physics. His theory of relativity is considered as a revolutionary development of Physics. He got Noble Prize in Physics in 1921 for his explanation of the Photoelectric Effect and for his research in Theoretical physics.


Image Link: Wikipedia

Thomas Edison

Edison is the great inventor who has over 1000 patents and his inventions are in various fields used in our daily life. In his early life he was thought to have a learning disability and he could not read till he was twelve and later he himself admitted that he became deaf after pulling up to a train car by his ears. He first could able to turn the attention of the world after inventing Phonograph. His one of the most popular invention is the Electric Bulb. He also developed the telegraph system. His invention of carbon telephone transmitter developed the carbon microphone which was used in the telephoned till 1980. He also became a prominent businessman and his business institution produced his inventions and marketed the products to the general people.

Image Link: Wikipedia

Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta

Volta was Italian physicist and he is best known for his contribution to the development of electric battery. This benevolent scientist is also regarded as one of the founder of the electric age. His parents sent him to the Jesuit school intending to make him a Jurist. He also taught in the University of Pavia for 25 year. After that in 1800 he could make voltaic pile which could produce steady electric current. He then worked on to develop the electric bulb. For his work in the electric development he was given a count by Napoleon. Emperor of Austria honored him naming him a professor of Philosophy at Padova. For his honor an electric unit Volt was named after him.

Image Link: Wikipedia

Stephen Hawking

This famous scientist is considered as the greatest scientist of the twentieth century after Einstein. Haw king’s big bang theory and black hole theory has turned the attention of the world. He is the professor of Mathematics of the University of Cambridge. Though he is now about to be paralyzed, he is teaching through a computer supported a machine by which his world are compiled. His physical illness could not make him stop form his research. His famous book is “A Brief History of Time”.

Image Link: Wikipedia

Louis Pasteur

He is one of the most famous contributors in the medical science. He first introduced the germ theory of diseases. This is regarded as the base of today’s microbiology. He found out some of the notion of the microbe and he could find out that the viruses were not detectable through microscope. Another important contribution of Pasteur is to protect harmful microbes in a way called “Pasteurization” where harmful microbes are destroyed by hitting the food. He is undoubtedly the most influential scientist in medical science.

Image Link: Louis Pasteur

Sir Jagadish Chandra Bose

He was the first renowned Bengali scientist who had an important contribution in the invention of Radio and microwave optics. He was born in Mymensingh in Bengal which is the current Munshiganj District in Bangladesh. He studied in Hare school in Kolkata and then he got his B.A. in Science degree from Calcutta University. Then he went to England and got a B.A. degree from Cambridge University and a B.Sc. from London University. After coming back to the country he started teaching Physics in the Presidency College at Kolkata. In his teaching career he had to prove his quality and talent as he was the first Indian to teach Science at the college. In 1894 he started to research on Radio wave to make wireless communication equipments. At the same time Italy’s Marconi also was researching on this project. He first invented “iron-mercury-iron coherer with telephone detector” and he is the first person to use a semiconductor junction to catch the radio waves. It is said that his work on millimeter wavelength made him 50 years ahead. Considering such things it is said that he was the real inventor of Radio but due to his less seriousness towards patent and the communication gap made Marconi to be regarded as the inventor of Radio.

After that he contributed in plant where he could make some vital theory of ascent of sap. In this research he showed that some living cells in the endodermis junction are the reason for the ascent of sap.

Image Link: Wikipedia

Guglielmo Marchese Marconi

Marconi is a Nobel laureate physicist from Italy. He is best known for his invention of Radio and he first introduced wireless telegraph system. He was born to a landowner father Giuseppe Marconi and his mother was Annie Jameson. He was very interested to science form his early life. He initially started working on electromagnetic wave or radio waves invented by Heinrich Hertz. Then after a long research he could figure out such a technology to communicate without wire. After his invention, he marketed this equipment for the commercial purpose and at that time he got a competitor free market in the U.S.

Image Link: Wikipedia

To get regular update of this blog, subscribe to feed of this blog:

http://feeds.feedburner.com/TechnologyBusinessBlogging

Copy from : http://techblogbiz.blogspot.com/2006/10/10-great-scientists-of-world.html

Read Full Post »